Latex Spuiten Nederland | Vanaf € 6,- per m²

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan onze Algemene Voorwaarden weergegeven voor onze particuliere en zakelijke klanten. 

Bent u zelf spuiter of heeft u een spuitbedrijf en zou u (delen van) onze voorwaarden ook willen gebruiken? Wij kunnen een korting voor u regelen voor het opstellen van voorwaarden door onze juriste, die daarna ook echt bij uw bedrijf passen. Overnemen van teksten zonder onze toestemming is verboden i.v.m. copyright. Wij controleren hier ook actief op.

Interesse in de korting en de contactgegevens van onze juriste? Stuur een mail naar info@latexspuitennederland.nl 😉 

 

Artikel 1: Definities

 1. Aanbod 
  De in de offerte of op de Website getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.

 2. Datum

  De datum waarop, na schriftelijke bevestiging, de Diensten worden gestart. 

  3. Diensten
  Door LSN Algemene Dienstverlening aan Opdrachtgever te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen het spuiten van latex verf, het spuiten van lak op houtwerk, schuren van ondergronden, reparaties, glasvlies behang plakken en alle daarmee samenhangend geleverde of toekomstige te leveren diensten. 

  4. Opdracht
  Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende de bevestiging per e-mail door Opdrachtgever op de prijsindicatie van LSN.

  5. Opdrachtgever
  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument-Opdrachtgever) of rechtspersoon die een Dienst van LSN Algemene Dienstverlening afneemt. Hieronder vallen dus zowel particuliere opdrachtgevers als zakelijke opdrachtgevers. 

  6. Overeenkomst

Elke overeenkomst voor de levering van Diensten of aanneming van werk tussen LSN Algemene Dienstverlening en Opdrachtgever en alle verdere handelingen tussen LSN Algemene Dienstverlening en Opdrachtgever betreffende de levering van diensten. 

7. Samenwerkingspartner
Een door LSN voor de uitvoering van de Overeenkomst ingehuurde derde, een rechtspersoon, die in samenwerking met LSN de werkzaamheden zoals overeengekomen tussen LSN en Opdrachtgever uitvoert. 

8. Schriftelijk
(Digitale) communicatie per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten.   

9. Tarief 
Het bedrag dat door LSN voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Opdrachtgever.

10. Website
De Internet website van LSN, te weten <www.latexspuitennederland.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

11. Werk
Een door LSN in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst opgeleverd werk.  

Artikel 2: Latex Spuiten Nederland
Latex Spuiten Nederland (hierna te noemen “LSN ”), kantoorhoudend te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54744237. 

Artikel 3: Toepasselijkheid

  1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen LSN en Opdrachtgever, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden vormen met de Offerte de Overeenkomst tussen LSN en Opdrachtgever. 

  2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden gemaild (elektronisch ter hand gesteld), op zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

  3. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

  4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen LSN en Opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.

  5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.

  6. LSN is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van LSN. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en LSN komt tot stand wanneer Opdrachtgever Schriftelijk akkoord gaat met de door LSN opgestelde Offerte / Prijsindicatie en LSN hierop een bevestiging van de Opdracht stuurt. Als datum van de totstandkoming geldt de datum waarop LSN de bevestiging heeft verstuurd.

   

 2. Een offerte / prijsindicatie is vrijblijvend, indicatief en heeft een geldigheid van dertig (30) dagen, tenzij anders overeengekomen. De Offerte / Prijsindicatie is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, zie artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele extra werkzaamheden als gevolg van onjuiste opgave door Opdrachtgever wordt als meerwerk conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden aangemerkt. In de offerte / prijsindicatie staan de opdrachtomschrijving, indicatie van het Tarief en eventuele overige werkzaamheden vermeld. Een prijsindicatie wordt automatisch digitaal verzonden wanneer een potentiële Opdrachtgever het aanvraagformulier op de Website invult. Een offerte / prijsindicatie wordt handmatig opgesteld in geval er telefonisch een aanvraag wordt gedaan of wanneer er sprake is van bijkomende werkzaamheden zoals lak spuitwerk of bijvoorbeeld glasvlies behang.
 3. Bij wijziging van de oorspronkelijke Overeenkomst, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende Opdracht. Over deze aanvullende Opdracht zal op verzoek een aanvullende Offerte worden gemaakt. Zonder aanvullende Offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken uurtarief betaald worden.
 4. LSN kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij LSN vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
 6. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst. 

Artikel 5: Opdracht 

Uitvoering

 1. LSN zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten goed, met zorg en deugdelijk uit te voeren, hierbij gebruik makend van de normen die op het vakgebied van LSN gelden, zijn ter zake doende kennis, gereedschappen, ervaring en noodzakelijke certificaten, vergunningen (zowel publiek- als privaatrechtelijk) en/of andere van rechtswege aan hem gestelde vereisten.

   

 2. LSN is gerechtigd:
  – hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch inzicht uit te voeren en hierbij de Opdrachtgever schriftelijk voorafgaand te informeren;
  – om derden, zogenoemde samenwerkingspartners, in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hiervan wordt melding gemaakt op de offerte/prijsindicatie. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. LSN is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  – de planning voor het uitvoeren van de Overeenkomst ten aanzien van tijd tussentijds te wijzigen indien dit noodzakelijk blijkt te zijn voor de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst;
  – om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering.
 3. LSN is verantwoordelijk voor het afplakken van de niet te spuiten delen, het kitten van de hoeken en naden, het spuiten van voorstrijk indien nodig, het spuiten van twee lagen latex verf en het opruimen en afvoeren van het gebruikte materiaal.
 4. LSN is niet verantwoordelijk voor:
  – technische apparatuur die door Opdrachtgever en/of andere derden ter beschikking worden gesteld in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst;
  – de ondergrond waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De kwaliteit van de ondergrond bepaalt het eindresultaat. Eventuele oneffenheden in de ondergrond verdwijnen niet door het spuiten van de twee lagen verf. Reeds aanwezige structuren in bestaande en nieuwe wanden en plafonds zullen na spuitwerk zichtbaar blijven. Schuren en/of reparatiewerkzaamheden is mogelijk tegen en wordt conform meerwerk zoals bedoeld in dit artikel in rekening gebracht;
  – werking van de ondergrond, ook in geval van stucwerk en na aanbrengen glasvlies of scheurreparaties en kitranden. LSN is tevens niet verantwoordelijk indien door LSN aangebracht tape of spuitwerk, schilderwerk, lak of behang los komt of indien u zelf tape aanbrengt en daarmee lak of latex werk beschadigd;
  – extra werk als gevolg van vervuiling door nicotine, roet en vet. Extra werkzaamheden als gevolg hiervan worden als meerwerk zoals bedoeld in dit artikel in rekening gebracht;
  – glimmende plekjes op het aangebrachte spuitwerk na afnemen / schoonmaken van vlekken (er dient minimaal 30 dagen gewacht te worden met afnemen na aanbrengen van de verf). 
 5. Na opdrachtbevestiging wordt in overleg tussen Opdrachtgever en LSN de Datum voor de uitvoering van de Diensten ingepland. Indien LSN op de gewenst Datum niet beschikbaar is, kan LSN, na Schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever, een samenwerkingspartner benaderen en inschakelen om de uitvoering van de werkzaamheden te voldoen.
 6. Opdrachtgever kan een voorkeursdatum voor uitvoering doorgeven. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend daar uitvoering tevens afhankelijk is van de beschikbaarheid van LSN en derden.
 7. Een optie in de planning is mogelijk, echter wordt deze maximaal 2 (twee) dagen in de planning van LSN en/of de samenwerkingspartner vrijgehouden. Indien er binnen deze termijn geen Opdracht is verstrekt, vervalt de optie. 

Verplichtingen Opdrachtgever 

8. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Opdrachtgever, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt eveneens voor maatvoering en bouwtekeningen of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan. Meerwerk als gevolg hiervan wordt conform het bepaalde in dit artikel aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Eveneens is LSN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst of van de Overeenkomst af te zien indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de ondergrond slechter is dan vooraf door Opdrachtgever aangegeven of er sprake is van houtrot. Extra kosten als gevolg van het bepaalde in dit lid komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient voor aanvang van de werkzaamheden zorg te dragen dat:
– alle ruimten leeg, bezemschoon, toegankelijk en vrij van stof zijn;
– alle mogelijke obstakels, zoals leuningen van de trap (indien het trapgat gespoten wordt), stopcontactkapjes, lichtschakelaar kapjes (niet afplakken, maar eraf halen), lampen, gordijnen en gordijnrails, maar ook overige losse spullen of meubels verwijderd worden;
– raamkozijnen en deurkozijnen gereinigd zijn;
– in geval van nieuw stucwerk, dient dit helemaal (ook in de hoeken) droog te zijn. 

10. Opdrachtgever zal LSN steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht.

11. In het geval LSN door een Opdrachtgever wordt ingehuurd als aannemer, zorgt Opdrachtgever dat:

 • Alle voor de uitvoering van de werkzaamheden wettelijke voorschriften, vergunningen (zowel privaat- als publiekrechtelijk) en overige verplichtingen zijn verkregen dan wel nageleefd;
 • LSN tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde bouwmaterialen en de aansluiting hiervan op elektriciteit-, water- en gasaansluitingen;
 • LSN toegang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;
 • Er voldoende mogelijkheid is tot aan- en afvoer van materialen en gereedschap, evenals de veilige opslag hiervan. Eventuele diefstal en/of beschadiging of tenietgaan van hier opgeslagen materialen vallen onder de verzekering van Opdrachtgever.

   

  Indien LSN als gevolg van niet voldoen aan bovenstaande niet tijdig kan starten, worden de extra uren als meerwerk conform dit artikel aan Opdrachtgever gefactureerd. Eveneens is LSN voor schade ontstaan door niet, niet tijdig of niet correct uitvoeren van bovenstaande door Opdrachtgever niet aansprakelijk.

12. Opdrachtgever is niet gerechtigd zelf aanpassingen aan de werkzaamheden te doen voor het moment van oplevering door LSN en aanvaarding ervan door Opdrachtgever. Zie artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Tekortkomingen in hetgeen genoemd in dit artikel komen niet voor rekening en risico van LSN. In het geval Opdrachtgever de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst die op hem rusten niet of niet tijdig nakomt, is LSN gerechtigd de werkzaamheden te schorsen tot het moment van volledige nakoming door Opdrachtgever dan wel de werkzaamheden in onvoltooide staat te beëindigen indien schorsing langer dan een dag duurt, nadat hij Opdrachtgever direct na het ontstaan van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de gevolgen van niet-nakomen. Het recht op vergoeding van schade ontstaan aan de zijde van LSN blijft hiermee onverminderd van bestaan, evenals betaling van reeds geleverde Diensten en materialen. Aan het werk ontstane schade ontstaan in de periode van schorsing komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Oplevering

14. Levering, zowel binnen welke termijn als de wijze waarop, van de Diensten geschiedt in overleg met Opdrachtgever. 

15. De voor de uitvoering van Diensten overeengekomen of opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij eventuele overschrijding zal Opdrachtgever, LSN een redelijke termijn gunnen om de overeengekomen Diensten te leveren. 

16. Veranderingen die in een reeds verstrekte Overeenkomst worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door LSN wordt overschreden. Dit geldt eveneens wanneer er extra droogtijd benodigd is als gevolg van een niet dekkende kleur. 

17. Zodra LSN of de samenwerkingspartner heeft aangegeven dat het Werk gereed is voor oplevering wordt het Werk als opgeleverd en door de Opdrachtgever als aanvaard beschouwd zodra Opdrachtgever het door LSN of samenwerkingspartner schriftelijk overhandigde opleveringsrapport heeft ondertekend. Indien Opdrachtgever binnen 2 Dagen niet Schriftelijk te kennen heeft gegeven van verbeterpunten wordt het Werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd. Zie verder artikel 7 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Meer of minder werk

18. Omstandigheden die een verhoging van de kosten opleveren en waarmee, gezien de aard van de omstandigheden, bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening zijn gehouden, worden als kostenverhogende omstandigheden aangemerkt. Bijvoorbeeld wanneer het aanbrengen van de latex verf na twee keer niet voldoende dekkend blijkt te zijn. Deze kosten kunnen niet aan LSN worden toegerekend. Zodra LSN vermoedt dat dergelijke omstandigheden zijn ingetreden of zullen intreden, stelt LSN Opdrachtgever hiervan en eventueel benodigd meerwerk en daarmee samenhangende kosten zoals bedoeld in dit artikel, onverwijld Schriftelijk op de hoogte en ontvangt LSN hierop onverwijld Schriftelijk een reactie van Opdrachtgever. 

19. Meer of minderwerk vindt plaats in geval van
– Wijziging in de Overeenkomst en/of voorwaarden van de Overeenkomst;
– Stelposten.

20. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen of wanneer Opdrachtgever wijzigingen wenst en LSN deze Schriftelijk heeft aanvaard, zullen Opdrachtgever en LSN tijdig, in onderling overleg en Schriftelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren omtrent overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd, financiële en/of kwalitatieve consequenties. Meerwerk wordt middels een eindfactuur verrekend. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van LSN op en is derhalve geen grond om de Overeenkomst conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden. Tevens is LSN gerechtigd door Opdrachtgever gewenste wijzigingen te weigeren 

21. In het geval van stelposten zijn de werkuren en eventueel kosten van de (bouw)materialen verwerkt in het Tarief zoals bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden en komen de kosten voor verwerking hiervan ten laste van de stelposten, welke in de eindfactuur verrekend worden.  

Artikel 6: Tarieven 

1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door LSN op de Website en in het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen exclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen in geval van particuliere Opdrachtgevers en exclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen in geval van zakelijke Opdrachtgevers. Vermelde prijzen zijn tevens exclusief eventuele parkeerkosten, reiskosten van € 0,30 per kilometer (ex BTW) en overige extra individuele wensen van Opdrachtgever.  

2. Het Aanbod van LSN bestaat uit een indicatieve richtprijs dan wel het dan geldende uurtarief. 

3. Het is mogelijk dat voor gebruik van bepaalde materialen een toeslag wordt berekend. In geval een samenwerkingspartner de uitvoering van de Overeenkomst op zich zal nemen, kunnen er eventuele toeslagen voor afwijkend materiaalgebruik gehanteerd worden door deze samenwerkingspartner. 

4. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst. 

5. LSN behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden Schriftelijk aan Opdrachtgever verzonden.

Artikel 7: Facturering en Betaling 

1. Opdrachtgever zal voor de door LSN geleverde Diensten en materialen de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Hiertoe zal per pdf of op verzoek per e-mail aan de Opdrachtgever een factuur met betaalgegevens worden verzonden. Deze betaling vindt vooraf plaats. De factuur voor aanbetaling van 50% van de totale factuurwaarde, zal 1 week voor het uitvoeren van Diensten verzonden worden en dient in elk geval 1 dag voor de datum van uitvoering te zijn voldaan op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur,, onder vermelding van het factuurnummer. Het restant van de betaling dient direct bij de eerste oplevering van de werkzaamheden te worden voldaan. In geval van minder- of meerwerk zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden wordt na oplevering een eindfactuur aan Opdrachtgever verzonden. 

2. In geval van opleverpunten dient de tweede termijn zoals bedoeld in lid 1 alsnog direct voldaan te worden, echter met aftrek van 10% van de hoofdsom. De resterende 10% wordt betaald na oplossen van de opleverpunten.  

3. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van LSN of samenwerkingspartner, zonder enige korting, inhouding of verrekening. Het is tevens mogelijk contant te betalen. Hiertoe stuurt LSN een factuur waarop vermeld staat dat deze voldaan is. 

4. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van LSN aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Opdrachtgever binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van LSN is vereist. Eveneens is LSN gerechtigd de te verlenen Diensten en materialen op te schorten dan wel de datum vergeven aan een andere opdrachtgever. 

5. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Opdrachtgever een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent over die som per maand dat betaling uitblijft. Hierbij geldt dat een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de door LSN in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor niet-particuliere Opdrachtgevers bedragen deze kosten echter minimaal 15% van de tussen partijen voor de Opdracht overeengekomen som.  Eventueel gemaakte gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op Opdrachtgever verhaald worden. 

6. De door Opdrachtgever aan LSN verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Opdrachtgever op LSN. 

7. Indien voor de levering van Diensten en materialen vooruit moet worden betaald, kan Opdrachtgever geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan LSN heeft plaatsgevonden.

8. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij LSN openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid LSN

1. LSN zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten en materialen op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. LSN verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. LSN is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van LSN. 

2. De aansprakelijkheid van LSN gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door LSN geleverde Diensten en materialen aan Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het opnieuw uitvoeren van dezelfde werkzaamheden zoals overeengekomen in de oorspronkelijke Opdracht. De mate waarin de tekortkoming LSN zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. LSN dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.

3. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van LSN. Ingeschakelde derden zijn verplicht zich doorlopend en adequaat te verzekeren voor aansprakelijkheden verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden. 

4. LSN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, schade en gebreken ontstaan na oplevering van het werk tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat het gebrek of de omstandigheid bij de oplevering redelijkerwijs niet bij hem bekend had kunnen zijn en kan worden toegeschreven aan een omstandigheid die LSN kan worden toegerekend.

5. LSN is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: 
– scheuren/scheurvorming
– maat- en kleurverschillen (een kleur kan mogelijk 10% afwijken van de opgegeven kleur ten opzichte van een geteste kleur van een ander merk);
– schoonmaken / afnemen van de ondergrond;
– garantie indien LSN herstelwerkzaamheden aan werk door derden verricht;
– schade veroorzaakt bij derden, waaronder in elk geval begrepen omwonenden van de locatie waar de werkzaamheden door LSN in opdracht van Opdrachtgever worden verricht;
– schade ontstaan als gevolg van hetgeen genoemd in artikel 5 van deze voorwaarden.

6. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan LSN gemeld te worden. Tevens dient Opdrachtgever, LSN in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn de hem toerekenbare tekortkomingen waarvoor hij aansprakelijk is op te heffen of te herstellen. De kosten hiervan komen voor rekening van LSN.  

7. Iedere vordering jegens LSN vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid Opdrachtgever
9. In zijn relatie tot LSN is Opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen van in elk geval de volgende situaties voor en tijdens de uitvoering van werkzaamheden en na oplevering van het Werk:
– Het verstrekken van de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens;
– Het naleven van wettelijke voorschriften, vergunning en andere van overheidswege gestelde regels;
– Het zich doorlopend en adequaat verzekeren voor aansprakelijkheden uit hoofde van wet en Overeenkomst;
– De staat van de woning, kantoor of andere bouwplaats/bouwterrein;
– Het functioneren en handelen van door hem voorgeschreven of ingeschakelde derden; 
– De door hem gegevens instructies, werkwijzen, constructies en overige uitlatingen met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden.;
– Voor reeds aanwezige niet zichtbare constructieve of bouwfouten uit het verleden.

Aansprakelijkheid ingeschakelde derden
10. Door LSN ingeschakelde derden zijn verplicht zich doorlopend, adequaat en afdoende te verzekeren, voor aansprakelijkheden voortvloeiend uit het aangaan van de Overeenkomst. Hiertoe behoren ook de door deze derden gebruikte (bouw)materialen. Bij het aangaan van de Overeenkomst zal de ingeschakelde derden LSN hiervan een geldende polis overleggen. 

Overig
11. Partijen beloven elkaar te allen tijde op de hoogte te houden over geschillen over eventuele aansprakelijkheden en in goed overleg te blijven communiceren over oplossingen voor ontstane geschillen. 

Artikel 9: Overmacht
1. Indien LSN door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn LSN en Opdrachtgever niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat. LSN is in dit geval gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van LSN op betaling voor reeds door LSN verrichte prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door LSN ingeschakelde derden of toeleveranciers, intrekken van vergunningen, rouw, ziekte van LSN of zijn werknemers, de vondst van asbest of andere gebreken in het pand waar de werkzaamheden plaats zullen hebben, pandemie en epidemie, dwingende overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Diensten, oproer, oorlog, en verder iedere andere situatie waarop LSN en Opdrachtgever geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. 

4. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 5 dagen, wordt de Overeenkomst opgeschort. Ook kunnen partijen in overleg ervoor kiezen de Overeenkomst te ontbinden waarbij geldt dat de aanbetaling en reeds verrichte werkzaamheden en geleverde materialen niet kunnen worden gerestitueerd. In geval van ziekte van LSN, kunnen werkzaamheden van door LSN ingeschakelde derden wel doorgang hebben en zal tussen LSN en Opdrachtgever schriftelijk overleg plaatsvinden over de uitvoering van werkzaamheden door LSN. 

5. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van LSN.  

Artikel 10: Reclamatie (klacht)
1. Reclamaties dienen binnen 8 (acht) werkdagen na Datum van oplevering Schriftelijk aan LSN te worden medegedeeld. Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Opdrachtgever, wordt ervan uitgegaan dat LSN deugdelijk is nagekomen. 

2. Opdrachtgever geeft LSN in elk geval 6 (zes) weken de tijd om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting.

3. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Opdrachtgever van een opeisbare verbintenis tenzij dit schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom
1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op ontwerpen, berekeningen, procedures het format en de inhoud van de Website, het Logo van LSN, de stijl van LSN, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door LSN berusten bij LSN. Deze kunnen niet middels overeenkomst worden gewijzigd, verwijderd of overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

2. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van LSN is het niet toegestaan om enig door LSN aan Opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van LSN. 

3. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van LSN. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van LSN door Opdrachtgever of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan LSN van minimaal EUR 1.000,00. Opdrachtgever vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van LSN. 

4. Opdrachtgever vrijwaart LSN van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt LSN tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.  

5. Opdrachtgever geeft LSN toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio en social media tenzij Schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. 

6. LSN kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar Werk. Hierbij geldt: 
– De naam van LSN dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen. 
– Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van LSN conform artikel 25 Aw in acht.

Artikel 12: Duur en Ontbinding

 

1. De Overeenkomst tussen LSN en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, wordt uitgevoerd op de Datum en kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen LSN  en Opdrachtgever.

2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:

a. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een  aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
b. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
c. in het geval dat Opdrachtgever een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
d. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);
e. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
f. een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
g. indien een situatie als bedoeld in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet;
h. een der Partijen overlijdt, onder curatele wordt gesteld of emigreert.

3. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet, kan LSN haar dienstverlening weigeren. LSN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontstaan van een dergelijk situatie. LSN is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Opdrachtgever voldane bedragen.

4. In het geval dat Opdrachtgever niet kredietwaardig blijkt te zijn, is LSN gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Opdrachtgever. 

5. LSN blijft gerechtigd tot door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

 Artikel 13: Annulering 

 1. In geval van annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de Datum, van de Overeenkomst is Opdrachtgever een annuleringsvergoeding conform lid 2 van dit artikel aan LSN verschuldigd. Reeds door LSN gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen eveneens door Opdrachtgever te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door LSN ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden en reeds ingekochte bouwmaterialen. 

 2. Hierbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt. 

 3. De annuleringsvergoeding wordt conform het volgende schema en percentages vastgesteld.

Weken Annuleringsvergoeding

(tussen annulering en Datum)        (percentage van overeengekomen prijs)
0 – 1                                                     25 %
1 – 3                                                     10 %
> 3                                                          0 %

Artikel 14: Herroeping (Consument Opdrachtgever)

1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan de Consument Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomen van de levering mits de overeengekomen Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Consument Opdrachtgever geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht en gaat Consument Opdrachtgever akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht. Consument Opdrachtgever verstrekt bedoeld akkoord Schriftelijk aan LSN. 

2. Herroeping geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@latexspuitennederland.nl waarin de Consument Opdrachtgever expliciet aangeeft dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Diensten ongedaan wilt maken. 

3. Indien LSN reeds is begonnen met werkzaamheden van voorbereidende aard, waaronder begrepen inkoop van materialen, welke werkzaamheden opgenomen zijn in het Aanbod, is Consument Opdrachtgever een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomt dat door LSN is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst.  

Artikel 15: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LSN gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en LSN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 16: Privacy en Cookies 

1. LSN verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van LSN. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen. 

2. LSN gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van LSN wordt verwezen naar artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

3. LSN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Opdrachtgever in strijd met dit artikel.

Artikel 17: Website

1. LSN is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van LSN. 

2. LSN streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Opdrachtgever maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën.

3. LSN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werking stellen van software, hardware en/of data van de Opdrachtgever, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van LSN.

Artikel 18: Forumkeuze

1. Op de Overeenkomst tussen LSN en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.

2. Geschillen tussen LSN en Opdrachtgever die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de Raad voor Arbitrage. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan deze zich tot de Raad voor Arbitrage of de bevoegde Rechtbank Den Haag wenden. LSN verleent Opdrachtgever in dit laatste geval een termijn van een maand om een keuze te maken voor Arbitrage dan wel afhandeling via de bevoegde rechtbank. 

 

Bericht ons!

Wij reageren binnen 24 uur

Bel ons!

06 - 52 32 69 24

Prijs berekenen?

Direct een indicatie in de mail

Wij zijn werkzaam in heel Nederland